Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế
Trang bìa
Mục lục
Phần 1. các vấn đề đầu tiên cần quan tâm
Phần 2. trang tiêu đề và tóm tắt
Phần 3. giới thiệu
Phần 4. vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Phần 5. kết quả
Phần 6. bàn luận
Phần 7. các điểm khác
Phần 8. đạo đức trong xuất bản
Phần 9. quy trình xuất bản
Các tài liệu tham khảo hữu ích