Thực hành thống kê và tin học y học
Mục lục
Bài 1: hướng dẫn sử dụng epida trong nhập và quản lý số liệu
Bài 2: thực hành số liệu với stata 11
Bài 3: hướng dẫn sử dụng phần mềm endnote