Thống kê y học (Bài giảng trực tuyến)
đại cương về thống kê y tế, biến số, chỉ số nc
Phân bố số liệu
Chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu
Thống kê mô tả: tổng hợp và tóm tắt số liệu
Thống kê mô tả: tổ chức và trình bày số liệu
Thống kê suy luận: ước lượng điểm, ước lượng khoảng, kiểm định giả thuyết, sai lầm loại i, ii
Thống kê suy luận cho các biến định lượng (so sánh sự khác biệt)
Thống kê suy luận cho các biến định tính (so sánh sự khác biệt)
Phân tích mối tương quan giữa 2 biến (định lượng, định tính)
độ nhạy, độ đặc hiệu và các giá trị tiên đoán
Sử dụng phần mềm epidata: thiết kế bộ câu hỏi, nhập liệu và kiểm soát nhập liệu
Sử dụng phần mềm epi analysis trong phân tích xử lý số liệu
Giới thiệu các phần mềm tính toán cỡ mẫu
Giới thiệu phần mềm quản lý tài liệu tham khảo (zotero)
Sai số và nhiễu