Thống kê và Tin học y học cơ bản
Bài 1: vai trò của thống kê, tin học
Bài 2: tổng quan tài liệu về vấn đề nghiên cứu
Bài 3: tổng hợp thông tin để ra quyết định y tế
Bài 4: hệ thống thông tin y tế
Bài 5: thống kê mô tả, thống kê suy luận, khái niệm về biến số
Bài 6: quần thể và mẫu nghiên cứu
Bài 7: thiết kế và chuẩn hóa công cụ thu thập số liệu
Bài 8: thẩm định và đánh giá tính đầy đủ
Bài 9: tổ chức và giám sát thu thập số liệu
Bài 10: nhập liệu, kiểm tra, làm sạch và chuyển dạng file dữ liệu
Bài 11: đo lường độ tập trung và độ phân tán của bộ số liệu
Bài 12: lập kế hoạch phân tích và trình bày số liệu
Bài 13: khái niệm về sai số và nhiễu trong nghiên cứu
Bài 14: sai số chuẩn và khoảng tin cậy
Bài 15: ước lượng ngoại suy trong thống kê suy luận
Bài 16: kiểm định sự khác biệt
Bài 17: kiểm định mối liên quan
Bài 18: hồi quy tuyến tính đa biến
Ài 19: những điểm cần lưu ý khi viết phần dự kiến kết quả nghiên cứu