Thống kê và Tin Học Y học Cơ Bản (Bài giảng điện tự)
đại cương về thống kê y tế và các biến số nc
Phân bố số liệu
Thống kê mô tả: tổng hợp và tóm tắt số liệu
Thực hành thống kê mô tả trên stata (quản lý số liệu, mô tả số liệu)
Thống kê suy luận: ước lượng điểm, ước lượng khoảng, kiểm định giả thuyết, sai lầm loại i, ii
Lựa chọn test thống kê so sánh sự khác biệt giữa các biến định lượng (quan sát độc lập)
Lựa chọn test thống kê so sánh sự khác biệt giữa các biến định tính (quan sát độc lập)
So sánh ghép cặp
Phân tích mối tương quan giữa 2 biến (định lượng, định tính)
Sử dụng phần mềm epidata: thiết kế bộ câu hỏi, nhập liệu và kiểm soát nhập liệu
Thực hành thống kê suy luận bằng phần mềm stata
Thực hành tính toán cỡ mẫu