Phản hồi khóa học
Ppnckh
01. giới thiệu môn học và phương pháp học e-learning
02. tổng quan về ncskcđ. các bước xây dựng đề cương nc
03. phân tích vấn đề và lựa chọn vđ nc ưu tiên, cách viết tên đề tài, mục tiêu nc và đặt vấn đề
04. tổng quan tài liệu và quản lý tài liệu tham khảo
05. xác định biến số nc, kt và công cụ ttsl
06+07. lựa chọn thiết kế nc
08. tính toán cỡ mẫu và chọn mẫu
09. thảo luận nhóm và giải đáp thắc mắc
10+11. phương pháp đánh giá nhanh và huy động sự tham gia của cộng đồng và lập kế hoạch...
12. lập kế hoạch trình bày kết quả nc
13. quản lý chất lượng số liệu
14. vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
15. thảo luận nhóm và giải đáp thắc mắc