Nghiên cứu khoa học: Phương pháp viết đề cương nghiên cứu (Tập 1)
Lời mở đầu
Mục lục
Bài 1. tổng quan về nghiên cứu y học và các bước phát triển đề cương nghiên cứu
Bài 2. xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu
Bài 3. tham khảo và tổng quan tài liệu
Bài 4. biến số trong nghiên cứu
Bài 5. một số thiết kế nghiên cứu định lượng
Bài 6. quần thể và mẫu nghiên cứu
Bài 7. thiết kế công cụ thu thập số liệu
Bài 8. lập kế hoạch và dự trù các nguồn lực
Bài 9. cách viết phần dự kiến kết quả trong đề cương nghiên cứu khoa học
Bài 10. một số phương pháp nghiên cứu định tính
Phụ lục