Nghiên cứu khoa học: Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu (Tập 2)
Bài 1. phân tích số liệu
Bài 2. chọn test thống kê trong phân tích số liệu
Bài 3. tương quan và hồi quy tuyến tính
Bài 4. sai số và nhiễu trong nghiên cứu
Bài 5. các cách trình bày các kết quả nghiên cứu
Phụ lục: một số bảng thống kê tính sẵn
Mục lục
Lời mở đầu