Hướng dẫn quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học sử dụng phần mềm Zotero
Mục lục
Chương i. quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo
Chương ii. giới thiệu về phần mềm zotero
Chương iii. cài đặt phần mềm zotero
Chương iv. xây dựng thư viện tài liệu tham khảo
Chương v. trích dẫn tài liệu tham khảo vào văn bản
Chương vi. quản lý thư viện zotero
Chương 7. xuất và nhập tài liệu tham khảo
Chương 8. một số ứng dụng khác của zotero